طرح هرمی چیست؟

شايد در سالهاي اخير، هيچ كلمه اي به اندازه طرح هاي هرمي، شبكه هاي هرمي، سيستم هاي هرمي، دسيسه هاي هرمي و شركت هاي هرمي در رسانه ها تكرار نشده باشد! اما آنچه كه جاي تأسف بسيار دارد اين است كه هرگز تعريفي از اين طرحها ارائ...